Prostata screening region skåne


Ioanel Sinescu Editor Fondator: Prof. Petriøor Geavlete, Bucureøti Conf. Gabriel Glück, Bucureøti Dr. Costicæ Novac, Iaøi Conf. Valentin Ambert, Bucureøti Dr. Radu Constantiniu, Bucureøti Prof.

Gheorghe Bumbu, Oradea Prof. Radu Boja, Târgu Mureø Prof. Viorel Tode, Constanfla Conf. Ioan Coman, Cluj-Napoca Prof. John Denstedt Ontario, Canada Prof.

  • REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE - PDF Free Download
  •  Ищите.
  • Antrenor de prostatită eliptică

Imre Romics Budapesta, Ungaria Prof. Rien Nijman Groningen, Olanda Prof. Cælin Ciofu Paris, Franfla Prof.

Acest Raport Mondial privind Dizabilitatea trasează pașii necesari pentru a îmbunătăți participarea și includerea persoanelor cu dizabilități. OMS, Banca Mondială și toți autorii și redactorii acestui Raport Mondial privind Dizabilitatea speră ca acesta să contribuie la acțiuni concrete la toate nivelele și în toate sectoarele, ajutând astfel la promovarea dezvoltării sociale și economice și la realizarea drepturilor omului pentru persoanele cu dizabilități din toată lumea. Unii se strâmbă și mă exclud.

Michael Marberger Viena, Austria Prof. Theo M. Constantin Gîngu, Bucureøti Editor executiv adjunct: Dr. Cristian Surcel, Bucureøti Redactori: Dr. Sorin Titus Pætræøcoiu, Bucureøti Dr. Fundeni nr. Tumori vezicale, Bladder tumors, Tumori de uroteliu înalt Urotelial tumors 2.

Prostata Prostate 3. Litiaza Urolithiasis 4. Varia Varia 5. Tumori renale Renal tumors 6. Stricturi uretrale, Uroginecologie Urethral strictures, Urogynecology 7.

Postere nemoderate Non-moderated session Video-forum Video-forum 1. Evaluarea complicafliilor prostata screening region skåne dupæ cistectomia radicalæ Braticevici B. Retrospectiv am analizat tipul, incidenfla øi gravitatea complicafliilor perioperatorii, durata intervenfliei, numærul de zile de spitalizare postoperator øi cantitatea de sânge transfuzatæ la grupul de pacienfli dupæ cistectomie radicalæ.

Metodæ: Între aprilie øi decembrie un numær de pacienfli 89 de bærbafli øi 19 femei au necesitat cistectomie radicalæ. Datele lor au fost introduse într-o bazæ de date care evalueazæ morbiditatea perioperatorie.

Vârsta medie a pacienflilor a fost de 60,1 ani. Rezultate: Tipul de derivaflie urinaræ folosit a fost reprezentat de ureterosigmoidostomii la 84 pacienfli tehnica Goodwin la 31 de pacienfli øi tehnica Mainz II la 53 de pacienfli ; neovezicæ ortotopicæ la 9 pacienfli; derivaflii urinare cutanate incontinenfle la 14 pacienfli sau ureterostomii cutanate mediate prin conduct intestinal tehnica Bricker la 1 pacient.

Timpul operator mediu a fost de aproximativ 4,7 ore. Pierderea medie de sânge intraoperator a fost de aproximativ ml. Complicafliile chirurgicale intraoperatorii au fost rare: sângerare importantæ intraoperatorie 6 pacienflisau lezarea unei anse intestinale 2 pacienfli.

Concluzii: Astæzi cistectomia radicalæ este o proceduræ cu ratæ acceptabilæ a morbiditæflii øi mortalitæflii perioperatorii. Perfecflionarea tehnicilor chirurgicale øi anestezice din ultimii ani au dus la reducerea morbiditæflii øi a spitalizærii. Perioperative complications of radical cystectomy Braticevici B.

We retrospectively evaluated the type, incidence and severity of perioperative morbidities, as well as operative time, postoperative hospital stay and transfusion rates.

Method: Between April and December a number of consecutive patients 89 men and 19 women required radical cystectomy in our department. Data were entered into a database which evaluates perioperative morbidity. The average age was 60,1 years.

  1. Stage 3 prostate cancer treatment
  2. Prostatakarzinom tnm stadium

Results: The type of derivation used: ureterosigmoidostomy in 84 patients Goodwin technique in 31 patients and Mainz II in 53 patients ; orthotopicneobladder diversions to 9 patients; incontinentcutaneous diversion on 14 patients orcontinent cutaneous diversions- Brickertechnique - 1 patient. The median operative time was 4,7 hours. The median blood loss was ml. Surgical intraoperativecomplications were rare: important bleeding 6 patientsor bowel lesions 2 patients. Conclusions: Radical cystectomy today is a procedure with an acceptable rate of perioperative morbidity and mortality.

Improvements in surgical tehnique and anaesthesiain recent years have resulted in reduced morbidity and shorter hospital stay. Tumori vezicale, Tumori de uroteliu înalt nr. Cistectomia radicalæ extraperitonealæ Glück G. Cistectomia radicalæ este modalitatea terapeuticæ de bazæ pentru tratamentul tumorilor vezicale musculoinvazive.

Tehnica standard se efectueazæ transperitoneal. Pentru reducerea morbiditæflii ne propunem studierea rezultatelor cistectomiei radicale efectuate extraperitoneal. Tehnicæ chirurgicalæ.

Incizie pubosubombilicalæ de cca 15 cm. Se pætrunde în spatiul prevezical øi se decoleazæ peritoneul de pe pereflii pelvisului øi de pe vasele iliace,dupæ secflionarea canalelor deferente. Se practicæ limfodisecflie standard.

REVISTA ROMÂNÆ DE UROLOGIE

Ligaturasecflionarea arterelor vezicale superioare, izolarea ureterelor øi disecflia descendentæ pânæ la cornul vezicii urinare. Se incizeazæ fascia endopelvinæ lateral de prostatæ, se ligatureazæsecflioneazæ complexul venos dorsal øi se secflioneazæ uretra la ciocul prostatei.

prostata screening region skåne

Se practicæ ligatura-secflionarea prostata screening region skåne a pedicolilor prostatei, izolarea veziculelor seminale, ligaturasecflionarea pedicolilor vezicii urinare. Vezica urinaræ, în bloc cu prostata øi veziculele seminale se desprinde de pe peritoneu, se poate diseca uraca pânæ la ombilic, unde se secflioneazæ.

Sectiunea ureterelor recupæ øi biopsie extemporanee. Derivafliile urinare utilizate: 1 Bricker, 5 ureterostomii în fleavæ de puøcæ. Am efectuat aceastæ tehnicæ chirurgicalæ în perioada urorek pentru prostatită martie la 6 pacienfli.

Indicaflia acestei operaflii au fost pacienfli cu tumori T, færæ Tis, sau pacienfli cu comorbiditæfli majore. Pierderea de sânge medie a fost de ml, timpul operator 3 ore 50 minute; pacienflii au pæræst spitalul în ca 8 zile Radical extraperitoneal cystectomy Glück G.

Radical cystectomy is the main therapeutical method for the treatment of invasive bladder tumors. The standard technique requires a transperitoneal approach. In order to reduce morbidity, we have studied the results of extraperitoneal radical cystectomy. Surgical technique. Median suprapubic incision of about 15 cm in length. Entering the Retzius space, the peritoneum is dissected off the pelvic walls and the iliac prostata screening region skåne, after cutting the vas deferens.

Standard lymph node dissection is performed, ligation and section of the superior vesical artery, isolation and downwards dissection of the ureters to the bladder.

The endopelvic fascia is incised laterally to the prostate and the dorsal venous complex is ligated and sectioned.

The urethra is sectioned at the apex of the prostate. The bladder, en-bloc with the prostate and seminal vesicles is dissected off the peritoneum. Sectioning of the ureters with frozen section examination of the margins.

Urinary diversions we used: 1 ileal conduct, 5 ureterocutaneostomies. We have performed this surgical technique on 6 patients, between December and March All the patients had T1,T2 tumors, without Tis, or patients with severe comorbidities.

The average blood loss was ml; the average operating time was 3 hours and 50 minutes.

prostata screening region skåne

The patients left the hospital in 8 days Tehnica cistectomiei radicale extraperitoneale menfline integritatea sacului peritoneal cu reluarea precoce a tranzitului intestinal, reducerea complicafliilor postoperatorii, reducerea perioadei de spitalizare. Efectuarea extraperitonealæ a anastomozelor ureterointestinale permite evitarea unor complicaflii legate de acestea.

Incizia parietalæ cu menflinerea peritoneului permite reducerea incidenflei eventrafliilor.

prostata screening region skåne

The radical extraperitoneal cystectomy technique maintains the integrity of the peritoneal bag, with early resuming prostata screening region skåne bowel function; reduces postoperative complications and hospitalization. Extraperitoneal ureterointestinal anastomosis avoids complications related to the procedure.

Parietal incision with preservation of the peritoneum decreases the incidence of eventrations. Incidenfla tumorilor vezicale dupæ nefroureterectomie pentru tumoræ de uroteliu înalt Glück G. Institutul Clinic de Uronefrologie øi Transplant Renal Fundeni, Bucureøti Scop: Studiul incidenflei øi factorilor de risc implicafli în apariflia tumorilor vezicale dupæ tratamentul tumorilor de uroteliu înalt.

prostata screening region skåne

Pacienfli øi metodæ: În perioadaau fost luafli în evidenflæ 76 de pacienfli cu tumori de uroteliu înalt, tratafli de acelaøi medic. În studiul de faflæ sunt analizafli 10 pacienfli cu tumoræ vezicalæ survenitæ dupæ nefroureterectomie NUT efectuatæ pentru tumoræ de uroteliu al aparatului urinar superior 8 cazuri de NUT cu cistectomie perimeaticæ øi 2 NUT subtotale, 5 tumori pt2, 4 pt1 øi un Tis.

Øase tumori prostata screening region skåne fost localizate pielocaliceal øi patru au fost ureterale. S-au înregistrat 18 recidive vezicale, 16 non-invazive øi douæ invazive, într-un interval mediu de 32 de luni luni.

  • Немец схватил ее и нетерпеливо стянул с нее рубашку.
  • Suplimente alimentare pentru prostata

În acest interval au decedat øapte pacienfli, cinci de cauzæ oncologicæ medie de supraviefluire 52 de luni øi doi de cauzæ non-oncologicæ 72 de luni. Trei pacienfli sunt în viaflæ la 30, 22 øi 9 luni de la operaflia de NUT. Concluzii: Factorii de risc determinafli în urma studiului au fost: stadiul tumorii, grading-ul, multifocalitatea, modul de efectuare a nefroureterectomiei øi supravegherea corectæ incluzând complianfla bolnavului.

The incidence of bladder tumors following upper urinary tract transitional cell carcinoma Glück G. Fundeni Clinical Institute of Uronephrology and Renal Transplantation, Bucharest Purpose: To study the incidence and risk factors involved in the occurrence of bladder tumors after the treatment of upper urinary tract transitional cell carcinoma TCC.

Patients and methods: During76 patients TCC of the upper urinary tract were treated by the same urologist Dr. In this study are included ten patients with bladder tumors that occurred after nephroureterectomy NUT performed upper urinary tract TCC - 8 cases with radical nephroureterectomy and excision of an ipsilateral bladder cuff, two patients had nephroureterecomy, five tumors were pt2, four pt1 and 4 were Tis.